Aile Hekimliğinde Degişen İzin Haklarında Hizmet Süresi Nasıl Hesaplanır?

  • 143
  •  
  •  
  •  
  •  

“Aile hekimliği personelinin yıllık izin sürelerinin hesaplanmasında baz alınacak hizmet süresi,hangi kurumlardaki çalışmaları kapsar?” konusunda bilgi kirliliği oluştu.

5 Mayıs 2017 tarihli bakan olurlu resmi yazıyla,aile hekimliği mevzuatındaki izinlerle ilgili maddelerin iptal edilmesinden dolayı aile hekimliği personelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4B maddesine tabi sözleşmeli personellere verilen izin haklarının kullanacağı tebliğ edilmişti.

657 4B`nin izin hakları,Sözleşmeli Personel Calıştırılmasına İlişkin Usül ve Esaslarda şu şekilde belirlenmiştir:

Madde 9- (Değişik: 9/2/1979-7/17150) 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kurumlarda (…) Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir.

Alt açıklama (22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenmiştir.
657 sayılı Kanunun ek 27 nci maddesinde 13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine yapılan atıflar, 217 sayılı KHK’nin ilgili maddesine yapılmış sayılır denilmektedir. Dolayısıyla sözü edilen 4 üncü madde, 217 sayılı KHK’nin 2 nci maddesi olarak dikkate alınmalıdır.)

(Ek: 5/6/2006-2006/10557) Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.
(Değişik: 2/3/2009-2009/14799) Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli doğum izni verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir. (Ek: 2/3/2009-2009/14799) Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür.”
(Ek: 3/8/2005-2005/9245) Sözleşmeli personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.
(Ek: 11/9/1990-90/902) Sözleşmeli personele isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde iki gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için üç gün ücretli mazeret izni verilir.
(Ek: 24/4/2007-2007/12061) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan ve doğrudan radyasyona maruz kalan sözleşmeli personele ilgili mevzuatı uyarınca ücretli sağlık izni verilir.

Aile Hekimliğinde Degişen İzin Haklarında Hizmet Süresi Nasıl Hesaplanır?

 

Bu bakan olurlu resmi yazının üzerine 81 ilde ve bu illerin ilçelerinde yıllık izin sürelerinin hesaplanmasında değerlendirilen hizmet süreleriyle ilgili farklı farklı uygulamalar söz konusu oldu.

Bazı illerde izin sürelerinin hesaplanmasında özel sektördeki hizmet sürelerinin de dahil edileceği ,bazı illerde sadece aile hekimliğinde çalışılan hizmet sürelerinin baz alınacağı konusunda müdürlüklerden bilgilendirmeler yapılmakta.

Yıllık izin sürelerinin hesaplanmasında değerlendirilen hizmet sürelerinde değerlendirilecek çalışma yerleri yukarıda paylaştığımız 4B yıllık izinleriyle ilgili bilgi verilen maddedeki alt açıklamalarda belirtilmiştir.

Alt açıklama şu şekildedir:

“22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenmiştir.
657 sayılı Kanunun ek 27 nci maddesinde 13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine yapılan atıflar, 217 sayılı KHK’nin ilgili maddesine yapılmış sayılır denilmektedir. Dolayısıyla sözü edilen 4 üncü madde, 217 sayılı KHK’nin 2 nci maddesi olarak dikkate alınmalıdır.”

Bu açıklamada 4B ye tabi sözleşmeli personelin yıllık izinleri hesaplanırken, 217 sayılı KHK`nın 2. maddesinde yıllık hizmet süresine dahil edilecek kurumlara yer verilmiştir.

657 4B`li personelle birlikte aile hekimliği personelinin yıllık izin sürelerinin hesaplanmasında baz alınacak kurumların yer aldığı  217 sayılı KHK nın 2. Maddesi aşağıdadır.

“Aşağıdaki kurumlarda SGK ya prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi baz alınır.
Madde 2 – Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları şunlardır:
a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar,
b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler,
c) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri,
d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,

e) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.”

Özetleyecek olursak; yıllık izin sürelerinin hesaplanmasında sadece aile hekimliğinde çalışılan süreler değil yukarıdaki kurumlarda geçen hizmet süreleri de baz alınır. Özel sektörde prim ödeyerek geçen hizmet süreleri de bu hesaplamaya dahil edilmez.

ÇKYS ve PBS`deki kamu hizmet süreleri doğru ve güncel olmayabilmektedir. Yukarıdaki kamu kurumlarında geçen hizmet sürelerinin kontrol edilerek bilgilerin güncellenmesi için idareye başvurmak gerekebilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: