KAMU DIŞI AİLE HEKİMLİĞİ PERSONELİNE ve 657-4/b’ li PERSONELE KADRO

 • 485
 •  
 •  
 •  
 •  

KAMU PERSONELİ OLMAYAN AİLE HEKİMLİĞİ PERSONELİ VE 657 4/b’ li PERSONELE KADRO

Hazırlanan torba yasa taslağında  kamu dışı aile hekimliği personelinin kadroya alınmasına ilişkin düzenleme mevcut. İşte o madde:

“MADDE 18- 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

(7) Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 16- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık taşra ve döner sermaye teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca vizelenmiş biyolog, çocuk gelişimcisi, diş tabibi, diyetisyen, ebe, eczacı, fizyoterapist, hemşire, laborant, psikolog, sağlık fizikçisi, sağlık teknikeri ve sosyal çalışmacı unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olanlar, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde aynı unvanlı pozisyonlara; sağlık memuru ve diğer sağlık personeli unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olanlar, hizmete alınmalarına esas öğrenim durumları dikkate alınarak pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde dil ve konuşma terapisti, iş ve uğraşı terapisti (ergoterapist), odyolog, perfüzyonist ve sağlık teknisyeni unvanlı pozisyonlara bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine göre atanmış sayılır. Bu madde kapsamında atanmış sayılan sözleşmeli personel ile yeni hizmet sözleşmesi imzalanır. Bir ay içerisinde yeni hizmet sözleşmesini imzalamayanların istihdamları bu sürenin sonunda kendiliğinden sona erer.
(2) Birinci fıkrada belirtilen mevzuat hükümlerine göre çalışmakta iken;
a) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik veya doğum nedeniyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında, yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren,
b) 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın, bu madde hükümleri uygulanır.
(3) Bu madde kapsamında atanmış sayılanlar için bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan dört yıllık çalışma süresi, birinci fıkra uyarınca yeni hizmet sözleşmesinin imzalandığı tarihte başlar.
(4) Bu madde kapsamında atanmış sayılanların sözleşmeli personel pozisyonları, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla kurumların vize
cetvellerine eklenmiş ve bu şekilde atanmış sayılanlardan boşalan pozisyonlar ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca
vizelenmiş pozisyonlardan boş olanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Eklenmiş sayılan pozisyonlar ile iptal edilmiş sayılan pozisyonlar; unvanı, adedi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
(5) Bu madde kapsamında atanmış sayılanların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca vizelenmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet
süreleri, iş sonu tazminatına esas hizmet sürelerinin tespitinde dikkate alınır.
(6) Bakanlık taşra teşkilatında uzman pozisyonunda sözleşmeli olarak görev yapan personel, ihtiyaç halinde sayısı 50’yı aşmamak ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yılı geçmemek şartıyla Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında
görevlendirilebilir.”

663 Sayılı KHK nın ek 45/ A maddesine göre istihdam edilenlerin hakları neler ?

MADDE 76- 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri HakkındaKanun Hükmünde Kararnameye 45 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 45/A maddesi eklenmiştir.

“Sözleşmeli sağlık personeli istihdamı kapsamında yer alan unvanlarla vize edilmiş pozisyonlarda bu maddede öngörülen şartlarla sözleşmeli personel istihdam edebilir.

(2) Bu kapsamdaki sözleşmeli sağlık personeli Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılacak yerleştirme ile atanabileceği gibi pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre KPSS puanı esas alınarak Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınavla da atama yapılabilir. Sözlü sınav ve yerleştirmeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli sağlık personeli dört yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen personelin eşi bu personele tabidir. Ancak sözleşmeli sağlık personelinin bulunduğu ilde bir yıl görev yapması ve vizeli pozisyon bulunması durumunda; eşlerin her ikisinin de Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli veya eşlerden birinin sözleşmeli, diğerinin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında veya diğer bir kamu kurum veya kuruluşunda kadrolu statüde istihdam ediliyor olması halinde hizmet ihtiyacının daha fazla olduğu yere atamaları yapılabilir.

(4) Sözleşmeli sağlık personelinden dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanır. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.

(5) Bu madde hükümlerine göre kadrolara atananların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi uyarınca sözleşmeli pozisyonlarda geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.

(6) Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

(7) Bu madde çerçevesinde sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek ilgisine göre Bakanlık veya bağlı kuruluşlarının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve kadrolara atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle atama tarihinden itibaren iki ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

(8) Bu madde kapsamında sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yapılan atama, sözleşmenin imzalanmasıyla geçerlilik kazanır. Sözleşme, imzalanmadan herhangi bir hak doğurmaz.”

 1. TASLAK KABUL EDİLİRSE; 

657sayılı kanunun 4/b maddesi uyarınca sözleşme imzalayan ve Aile Hekimliği Kanunu kapsamında sözleşme imzalayan sağlık personeli,  yeni bir sözleşme imzalayarak  663 sayılı KHK nın 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek. Yeni sözleşmelerini imzaladıkları tarihten itibaren aynı yerde 4 yıllık çalışma sürelerini tamamlayanlar 657 sayılı Kanunun 4/a kadrolarına istekleri halinde geçebilecekler.  4/a kadrosuna geçen personelin yine bu maddeye göre 2 yıl daha aynı yerde çalışmaları gerekiyor. Ayrıca 663 sayılı KHK 45/a sözleşmesi imzalayanlar 1 yıl çalışma şartıyla eş durumu nedeniyle yer değiştirme talebinde bulunabilecekler. 

Hatırlatmakta fayda var:

Erken seçim nedeniyle,  yasa taslağının kabul edilip yürürlüğe girmesinin gecikmesi muhtemel.

 

8 üzerine düşünceler “KAMU DIŞI AİLE HEKİMLİĞİ PERSONELİNE ve 657-4/b’ li PERSONELE KADRO

 1. Sema çelin

  Kendinize gelin ya 4+2 kadro mu ?hiç birimiz istemiyoruz.Biz hakkımızı istiyoruz direk 657 ye geçmeyi.direk kadro hakkımızken siz bizi 6 yıl çakılı yapıyorsunuz.

  1. Zeliha

   Bacım ben 6 yıl değil 20 yıl cakiliya da razıyım yeter ki kadromuz yok diye başkaları bugün varsın yarın yoksun muamelesi yapmasınlar

 2. SİBELiso

  7 yildir kamu disi ase yim. 5 yildir surekli kadro haberleri cikiyor sonuc yok.torba yasadan bile cikarildik…secim.oncesi alinmadiysak dahada alinmayiz…oy isteyenlerden bizde kadro istiyoruz herkesin aile uyelerini sayarsak anne babalar dahil herkesi ikna edebiliriz oy konusunda…7 bin kisiyiz diye sayimiz kucumseniyor ama oy potansiyelimiz cok…insallah kadroya aliniriz…

 3. Haksizliga boyun egmemeli

  Hayatında kpss ye girme zahmetinde bulunmamış kişilerin direkt 657 olma isteği çok anlamsız onca çalışıp hazırlanıp kadro yetişmedi yerleşmeye saglik personeline haksızlık değil ki tabii ki çakılı kadro olacaksiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: