Önemli Gelişme: Torba Yasada Aile Hekimliği Kanunu ve Yıpranma Payları Düzenleniyor

 • 62
 •  
 •  
 •  
 •  
Sağlık Bakanlığı’ nın yeni torba yasa taslağı meclise sunulmak üzere hazırlandı.

Taslağın bir bölümü şu şekilde:

Madde 11– 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “ EK MADDE 84- Bu kanuna göre tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanmamış olan ve 5510 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi uyarınca ilave aylık alamayan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara, her ay emekli aylıklarıyla birlikte 20000 ek gösterge rakamının, uzman olmayanlara 14000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılır.

Ancak birinci fıkra kapsamımda bulunanlardan 5510 sayılı Kanunun ek 3 üncü madde uyarınca ilave aylık alanlara, ,anılan ek 3 üncü madde uyarınca verilen ilave aylık tutarınım birinci fıkraya göre hesaplanan ilave ödeme tutarından az olması halinde aradaki fark tutarı kadar ilave ödeme yapılır.

Madde 14– 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun;
(1) 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki sıra eklenmiştir.
“19) İnsan sağlığına ilişkin işler;
11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanun, 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teshis,tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar; 60”

Madde 20– 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun;
3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesine “ yürütmek üzere” ibaresinden sonra gelmek üzere “ Aile hekimleri ve Aile sağlığı çalışanları altmış beş yaşına kadar” ibaresi, aynı fıkraya aşağıdaki cümle ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bu şekilde kamu görevlisi olmayanlardan sözleşme yapılmak suretiyle çalıştırılan personel hakkında 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu hükümleri uygulanmaz.” “Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının yıllık izin süreleri otuz gündür. Mali yıl başladıktan sonra sözleşme imzalayarak göreve başlayan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına, mali yıl sonuna kadar çalışacakları sürenin bir yıllık çalışma süresine oranının, yıllık izin süresi ile çarpılması suretiyle bulunacak süre kadar yıllık izin verilir, hesaplamada kesirler tama iblağ edilir. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları tarafından kullanılmayan izin süreleri bir sonraki sözleşme dönemine aktarılamaz. Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına mazeretleri nedeniyle yıllık izinin bitiminden sonra beş gün daha izin verilebilir. Aile hekimi ve aile sağlığı elemanının isteği üzerine;
a) Kendisinin ya da çocuğunun evlenmesi,
b) Eşinin, çocuğunun; kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü,
c) Eşinin doğum yapması,
halinde yedi gün izin verilir. Kadın aile hekimi ve aile sağlığı elemanına doğumdan önce sekiz hafta ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere, toplam on altı hafta süreyle ücretli izin verilir. Çoğul gebelik halinde doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde sağlık durumunun uygun olduğunu hekim raporuyla belgeleyen aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar çalışabilir. Bu durumda kadın aile hekimi ve aile sağlığı elemanınım isteği halinde, doğum öncesinde çalışılan süreler doğum sonrası ücretli izin süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle doğum öncesi sekiz haftalık ücretli iznin kullanılmayan bolümü de doğum sonrası ücretsiz izne eklenir. Anneye, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni suresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ay günde üç saat, sonraki altı ayda günde iki saat süt izni verilir. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına, görev yapmalarını etkileyecek hastalıkları halinde, bur sözleşme donemi içindeki her bir mali yılda, tek hekimin uygun görmesiyle en çok on günlük dönemler halinde , toplam kırk güne kadar hastalık izni verilebilir. Bir defada on günü aşan hastalık izni için sağlık kurulu raporu gereklidir. İdarenin sağlık raporlarının fenne ve usule uygunluğunu sorgulama hakkı saklıdır. Aile hekimleri ile aile sağlığı elemanlarına Sosyal Güvenlik Kurumunca geçici iş görmezlik ödeneği ödenmesi durumunda, ilgililere ödenecek günlük ücret/ hizmet bedeli tutarını geçmemek üzere ödenen günlük ödenek tutarı ilgilinin günlük ücretinden/hizmet bedelinden düşülür. Belgelendirilmesi kaydıyla Bakanlıkça veya il sağlık müdürlüğünce aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi bilimsel etkinliklere katılım içim bir mali yılda en fazla beş gün izin verilebilir 1219 sayılı kanunun geçici 9 uncu maddesi kapsamında sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimine başlayan aile hekimlerinden hastane rotasyonu nedeniyle aile hekimliği görevini yürütemeyenler bu süre zarfında izinli sayılır.
(2) 5inci maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişmiştir.
“ Aile hekimliği uygulaması kapsamında kişilerin aile hekimine kaydı yapılır. Sağlık Bakanlığınca belirlenen süre sonunda kişiler aile hekimlerini değiştirebilirler veya sağlık hizmet planlamasına uygun olarak Bakanlıkça kişilerin aile hekimi değiştirilebilir. Her bir aile hekimi için kayıtlı kişi sayısı; 1.000’den az 4.000’ den fazla olmayacak şekilde Bakanlık tarafından belirlenir. Aralıksız iki ayı aşmayan süreyle kayıtlı kişi sayısı 1.000’ den az olabilir.”
(2) Kanunda yer alan “Aile sağlığı elemanı” ibareleri “ Aile sağlığı çalışanı” şeklinde; “ Aile sağlığı elemanlarına” ibareleri “ Aile sağlığı çalışanlarına ” şeklinde ve “ Aile sağlığı elemanlarıyla” ibareleri “ Aile sağlığı çalışanlarıyla” şeklinde değiştirilmiştir.

Hazırlanan torba yasa taslağı meclis komisyonundan geçerse;

 • Sağlık personeline fiili çalışılan 360 güne 60 gün olacak şekilde yıpranmaya payı verilecek.
 • Aile hekimliğinde yıllık izinler 30 gün olacak.
 • Doğum izni ücretli hale getirilecek.
 • Süt izni doğum iznini müteakip ilk 6 ay 3 saat; ikinci 6 ay 2 saat olacak.
 • Yıllık iznin bitiminden sonra mazeret nedeniyle 5 güne kadar daha mazeret izni verilmesinin önü açılacak.
  Doğum, ölüm ve evlilik nedeniyle 7 gün mazeret izni verilecek.
 • “Aile Sağlığı Elemanı” tanımı, “ Aile Sağlığı Çalışanı” olarak değişecek.
  Aile hekimliği birimlerine kayıtlı hasta sayısı minimum 1000, maksimum 4000 olacak şekilde sınırlar çizilecek.
 • Aile hekimliği uzmanlık eğitimi nedeniyle hastane rotasyonu yapan sözleşmeli aile hekimleri, bu süre zarfında izinli sayılacak.
 • Aile hekimliği birimlerine kayıtlı kişilerin aile hekimliği değişiklerinin sağlık hizmeti planlaması kapsamında hasta talebinden bağımsız yapılmasının önü açılacak.
 • Uzman ve uzman olmayan hekimlere ve diş hekimlerine emeklilik aylıklarına ek ödeme yapılarak emekli maaşları iyileştirilecek.

Bir düşünce üzerine “Önemli Gelişme: Torba Yasada Aile Hekimliği Kanunu ve Yıpranma Payları Düzenleniyor

 1. kazım mutlu

  bu taslağın çalışanların ağzına bir parmak bal sürülmesidir.
  Çalışanların iş barışını bozacak, özlük haklarını kısıtlayacak, gece nöbetleri, aile hekiminin istemediği an aseyi sistem dışına bırakma , performansta kriterlerin zorlaştırılması , bir asenin hastanelerde geçici görevlendirilmesi, gizlenmektedir.Hayırlısı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: